Czech English German Polish Russian

Stanovy

  • PDF
  • Tisk


Spolku Pláž Oskar-SlavieDle zákona 89/2012 Sb. - Změna zákona 83/1990 Sb. O sdružování osob, dochází ke změně stanov občanského sdružení U studánky seděla, o. s., které bylo registrováno Ministerstvem vnitra 23. 1. 2008 pod č.j. VS/1-1/70 160/08-2 s IČ0 22686479.I.

Základní ustanovení

1.1 Na základě usnesení valné hromady občanského sdružení U studánky seděla, o.s. ze dne 25.ledna 2014, s ohledem na novelizaci Občanského zákoníku, podle zákona 89/2012 Sb. dochází tímto ke změnám stanov občanského sdružení U studánky seděla.

1.2 Právní forma dosavadního občanského sdružení přechází podle zák. 89/2012 na spolek občanů, který nese nový název Spolek Pláž Oskar – Slávie a který dále používá název Pláž Oskar-Slávie, z. s.

1.3 Spolek Pláž Oskar-Slávie je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra 23. 1. 2008 pod č.j. VS/1-1/70 160/08-2 s IČ0 22686479.

1.4 Spolek Pláž Oskar - Slávie je dobrovolným spolkem občanů zabývající se sportem a kulturou, prací s dětmi, mládeží a dospělými, volnočasovými a vzdělávacími aktivitami, organizováním sportovních, kulturních a osvětových akcí pro veřejnost.

1.5 Sídlem spolku je Promenádní 865, 73542 Horní Těrlicko.II.

Poslání spolku

Posláním spolku je provozovat a organizovat veřejně prospěšnou sportovní a kulturní činnost, která přispěje k podpoře zdravých sportovních návyků veřejnosti a k rozvoji cestovního ruchu v regionu působnosti spolku.

2.1 Hlavní činností spolku je:

• Podpora, organizace a provádění sportu, sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost .

• Podpora a zajištění aktivit směřující k záchraně, obnově a rozvoji kulturního dědictví.

• Podpora rozvoje regionu v oblasti sportu, kultury a cestovního ruchu

• Ve spolupráci s ostatními subjekty zabezpečovat podmínky pro sport, kulturu a vzdělávací akce určené veřejnosti.

• Pracovat s dětmi a mládeží, zajišťovat pro ně volnočasové aktivity, organizovat sportovní kluby pro děti, mládež, dospělé i seniory.

• Pracovat s jinými osobami s podobným předmětem působení a zapojovat se do mezinárodní sítě sportovních a kulturních projektů.

• O smyslu svého poslání a aktivitách informovat veřejnost.

2.2 Vedlejší hospodářská činnost spolku

• Zajištění občerstvení a provádění kateringových služeb u pořádaných akcí.

• Prodej reklamních a upomínkových předmětů na pořádaných akcích.III.

Zásady členství


3.1 Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s cíli a posláním spolku a která přispěje k naplňování poslání spolku 50 ti hodinami dobrovolné práce. Členství ve spolku je dobrovolné.

3.2 Členství vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče o členství a souhlasu výboru spolku s přijetím člena a to dnem zápisu o přijetí.

3.3 Dokladem o členství je členský průkaz, který je v evidenci spolku. Seznamy členů vede jednatel spolku, který dále vede zápisy z jednání valné hromady a výkonného výboru.

3.4 Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení

b) úmrtím člena

c) zrušením členství pro neplnění povinností na základě rozhodnutí valné hromady a po předchozím projednání se členem, které je písemně doručeno vyloučenému.

d) zánikem spolku

3.5 Člen má zejména tyto práva:

a) účastnit se jednání valné hromady

b) hlasovat na jednání valné hromady v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům

c) předkládat návrhy a náměty pro činnost spolku

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

e) být informován o členech, aktivitách a činnostech spolku

f) obracet se na výkonný výbor s žádostí o mimořádné jednání valné hromady.

g) volit výkonný výbor spolku a být volen do orgánu spolku

h) podílet se na členských výhodách poskytovaných spolkem

3.6 Člen má zejména tyto povinnosti:

a) jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími statutárních orgánů spolku

b) aktivně se podílet na plnění poslání spolku

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

d) hradit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 31. lednu daného roku

e) při zániku členství odevzdat členský průkaz

f) pěstovat dobré jméno spolku a reprezentovat jej tak, aby nebyly poškozeny zájmy spolku a jeho důvěra veřejnosti.IV.

Orgány spolku

4.1 Orgány Spolku Pláž – Oskar Slávie jsou:

a. valná hromada.

b. výkonný výbor

4.2 Valná hromada.

4.2.1 Valná hromada je hlavním orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Schází se pravidelně 1x ročně, nebo vždy, když k tomu dá podnět min. třetina členů. Pokud do 30 ti dnů od podnětu nesvolá výkonný výbor členskou schůzi, může na náklady spolku svolat schůzi člen, od kterého podnět vzešel. Valná hromada na svém zasedání volí a odvolává členy výkonného výboru, rozhoduje o změně stanov spolku, o zrušení členství, schvaluje úkoly spolku pro příslušná období,

výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku spolku. Spolurozhoduje o zrušení spolku s likvidací, či o jeho přeměně.

4.2.2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Jednání valné hromady řídí pověřený člen výkonného výboru nebo valnou hromadou zvolený

zástupce. K platnosti rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

4.2.3. Valná hromada rozhoduje zejména o cílech sdružení, o způsobech financování, o využití finančních prostředků a způsobech řízení a vedení spolku k naplňování svého poslání. Valná hromada hodnotí činnost členů i výkonného výboru, v případě potřeby jmenuje členy rozhodčí a kontrolní komise.

4.3 Výkonný výbor.

4.3.1 Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení.

4.3.2 Výkonný výbor je tříčlenný, a to předseda, hospodář a jednatel.

4.3.3 Výkonný výbor svolává 1x ročně valnou hromadu dle §248 - 257 zákona č. 89/2012 a to zasláním pozvánky všem členům spolku min. 30 dnů před uskutečněním jednání.

4.3.4 Výkonný výbor navrhuje a předkládá valné hromadě změnu stanov, roční plány činnosti a rozpočet spolku pro příslušné období. Předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávy a roční uzávěrky hospodaření.

4.3.5 Výkonný výbor zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady. Organizačně řídí a koordinuje činnost spolku.

4.3.6 Výkonný výbor rozhoduje o přijetí nového člena.

4.4 Výkonný výbor je kolektivním orgánem

4.4.1 Hospodaření, finance a ekonomickou stránku má na starosti hospodář.

4.4.2 Jednatel zajišťuje organizační a personální řízení, může po zplnomocnění předsedou jednat jménem spolku na veřejnosti. Vede zápisy z jednání valné hromady a výkonného výboru, eviduje seznam členů spolku a provádí v seznamu členů zápisy a výmazy. Přístup k seznamu členů mají jen členové sdružení po písemném zažádání.

4.4.3 Předseda řídí činnost výkonného výboru, zastupuje spolek na veřejnosti a má právo zakládat a vést hospodaření na bankovním účtu spolku.

4.4.4 Jednat jménem spolku může předseda samostatně, nebo výbor spolku společně.

4.4.5 Zasedání výboru se schází k projednávání výše uvedených úkolů nejméně 4x ročně. Společné zasedání svolává jednatel, v jeho nepřítomnosti předseda.

4.4.6 Zasedání výboru je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy.

4.4.7 Jestliže se opakovaně, nejméně na dvojí svolání v průběhu 9 měsíců, nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

4.4.8 Členové výkonného výboru, jmenování na zasedání valné hromady dne 25. ledna 2014 jsou:


Předseda - Roman Kelner, nar. 3.10. 1975, s trvalým bydlištěm na Tolstého 3/940, 73601 Havířov, ČR. Hospodář – Karel Kelner, nar. 8.7. 1950, s trvalým bydlištěm na Tolstého 3/940, 73601 Havířov, ČR.

Jednatel – Veronika Baraboszová, nar. 6.6. 1978, s trvalým bydlištěm Horní Těrlicko 536, 73542 Horní Těrlicko, ČR.V.

Předseda

5.1 Předseda je vždy členem spolku a zároveň členem výkonného výboru.

5.2 Předsedu volí ze svých členů výkonný výbor a odvolává jej.

5.3 Předseda má zejména tyto povinnosti:

a) zakládat bankovní účet, disponovat s prostředky na účtu a rozhodovat o použití finančních prostředků

b) řídit činnost výkonného výboru a zastupovat spolek navenek

c) přijímat zaměstnance do pracovněprávního vztahu

d) připravovat podklady pro jednání valné hromady

5.4 Předseda je ze své činnosti odpovědný výkonnému výboru.

5.5 V nepřítomnosti je předseda zastupován jednatelem spolku, který je k tomu písemně zplnomocněn.VI.

Zásady hospodaření

6.1. Spolek je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. neziskovou právnickou osobou. Případný zisk z vedlejší hospodářské činnosti, sponzorských darů a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby spolku) vynaloží ve prospěch cílů podle odstavce II.

6.2. Finanční prostředky sdružení lze použít výhradně k účelům, které napomáhají naplňování poslání spolku.

6.3. Pro vedení účetnictví platí obecné předpisy.

6.4. Finančními zdroji sdružení jsou zejména:

a) přidělené granty a dotace

b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

c) výnosy z majetku spolku

d) členské příspěvky

e) příjmy z propagace, či případně zprostředkovatelská provize

f) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti

6.5. Finanční prostředky jsou vedeny na bankovním účtu spolku, který má právo zakládat a dále pak s ním disponovat předseda spolku, příp. jím písemně pověřená osoba.

6.6. Za evidenci a vedení hospodaření a kontrolu naplňování rozpočtového plánu pro příslušná období odpovídá hospodář, který vede pokladnu a každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky a návrh rozpočtu na budoucí roční období.

6.7. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtového plánu schváleného valnou hromadou.
VII.

Zánik spolku

7.1 Spolek zaniká:

a) na základě rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru o dobrovolném rozpuštění spolku.

b) rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR.

7.2 Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o majetkovém vypořádání spolku.VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

8.2 Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi.

8.3 Dnem registrace tohoto znění stanov pozbývají platnost stávající stanovy. Od tohoto dne užívá dosavadní právní subjekt U studánky seděla o. s. novou právní formu podle zák. 83/2012 a stává se občanským spolkem nesoucím název Spolek Pláž Oskar-Slávie.

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Váš email:
Komentář:

CB Přihlášení

Přihlášení - rezervace

Zákazník nepřihlášen

Online stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes2115
mod_vvisit_counterCelkem5157887

We have: 8 guests online
Vaše IP: 18.208.202.194
Dnes: Zář 22, 2020

Komentáře

Kamera 3

Kamera 4

Kontaktní informace

          ul.Promenádní 865/1

          Horní Těrlicko 735 42

  • Web: www.plaz-oskar.cz
  • Email: keli@plaz-oskar.cz
  • Tel.: 777 947 117
  • IČO: 73900222

Pravidla FIBV

Pravidla plážového volejbalu (stáhnout)

Wifi zóna

Našim návštěvníkům nabízíme přístup k internetu přes Wifi síť Slavie. Síť je zabezpečena. Ohledně přístupu kontaktujte obsluhu baru.

Kamerový systém

Upozorňujeme návštěvníky, že prostory pláže Oskar - Slávie jsou monitorovány z důvodu bezpečnosti kamerovým systémem.